Standardvilkår Privatleasing

§ 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED

1.1. Nærværende vilkår finder anvendelse ved aftale om leasing af en personbil/Varebil/MC (herefter benævnt Køretøjet) indgået mellem parterne.

1.2. Ved leasing forstås en ordning ved hvilken Leasinggiver FORZA Leasing A/S (i det følgende benævnt FORZA) indgår en aftale med Leasingtager (i det følgende benævnt Leasingtager) om, at Leasingtager gives brugsretten til Køretøjet mod betaling af en løbende ydelse (leasingydelsen) samt de i Leasingaftalen eller nærværende vilkår nævnte yderligere ydelser til FORZA.

1.3. Leasingaftale og nærværende vilkår er vedtaget og accepteret, når både Leasingtager og FORZA har underskrevet Leasingaftalen. Leasingaftalen løber indtil ordinært ophør ifølge Leasingaftalen, eller indtil Leasingaftalen bliver ophævet, jf. nærværende vilkår §12

§ 2. EJENDOMSRET

2.1. Køretøjet er FORZAs ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde retligt råde over Køretøjet. Leasingtager har ligeledes hverken køberet eller købepligt til at overtage Køretøjet.

2.2 Ved Leasingaftalens ophør har Leasingtager ret til at anvise en cvr-registreret tredjepart som køber af Køretøjet. Anviser Leasingtager ikke en køber, sælges Køretøjet på auktion til højstbydende. Køretøjet opgøres herefter efter nærværende vilkår §13 og §14.

2.2. I Køretøjsregistret bliver FORZA registreret som ejer af Køretøjet og Leasingtager som bruger.

2.3. FORZAs ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af Køretøjet, medmindre andet er aftalt.

§ 3. BRUGSRET

3.1. Føreren af Køretøjet skal have gyldigt førerbevis.

3.2. Leasingaftalen tillægger Leasingtager og dennes nærtstående ret til normal benyttelse af Køretøjet i overensstemmelse med instruktionsbøger og andet materiale fra Leverandøren af Køretøjet.

3.3. Leasingtager er uberettiget til at fremleje, udlåne eller overlade Køretøjet til tredjepart uden FORZAs samtykke, jf. dog

3.4. Leasingtager skal friholde FORZA for eventuelle krav fra tredjepart, der måtte opstå ved besiddelsen og brugen af Køretøjet, herunder for, om der er forsikringsdækning for tredjeparts brug af bilen.

3.5. Køretøjet må ikke ændres, omdannes eller udskiftes, herunder ændring i strid med en evt. typegodkendelse.

3.6. Leasingtager er berettiget til at benytte Køretøjet i alle EU-lande og i Schweiz og Norge, forudsat at Køretøjets forsikring dækker kørsel i de pågældende lande. Såfremt Leasingtager ønsker at benytte Køretøjet udenfor disse lande, skal Leasingtager indhente FORZAs forudgående skriftlige tilladelse og dokumentere at forsikringen af Køretøjet dækker anvendelse af Køretøjet i det/de pågældende lande.

§ 4. LEASINGYDELSEN

4.1. Leasingtager betaler grøn ejerafgift/vægtafgift, moms, skatter, afgifter og andre ydelser knyttet til Køretøjet og dennes lovlige anvendelse. Såfremt disse ydelser opkræves hos FORZA og betales af FORZA, viderefaktureres disse til Leasingtager.

4.2. Leasingtager underskriver betalingstilladelse for overførsel af ydelserne via Betalingsservice (BS). Vælges anden betalingsform tillægges et administrationsgebyr, som pt. udgør 150,- pr. opkrævning. Leasingydelse betales månedsvis forud, hver den 1. i måneden.

4.3. Sker der ændringer i SKAT´s regler for betaling af registreringsafgift af leasingbiler eller andre ændringer, der berører beregningen af afgifter, medfører dette en tilsvarende tilpasning af leasingydelserne og nærværende Leasingaftales bestemmelser.

4.4. Ved forsinket betaling af leasingydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til Leasingaftalen betales morarente med 2% pr. påbegyndt måned samt påkravsgebyr på kr. 100,-. Ved 3. rykker overdrages sagen til inkasso og leasingbilsen afhentes. Minimumspris for afhentning kr. 5.000 + moms.

4.5. Depositum, der erlægges ved indgåelsen af Leasingaftalen, bliver anvendt til finansiering af Køretøjet og tjener til sikkerhed for ethvert krav, der måtte udspringe af Leasingaftalen eller nærværende vilkår.

4.6. Fejl eller mangler ved Køretøjet, beskadigelse eller bortkomst af Køretøjet fritager ikke Leasingtager fra at betale leasingydelsen. Ved beskadigelse eller bortkomst af Køretøjet opgøres FORZA og Leasingtagers mellemværende i henhold til nærværende vilkårs §13 og 14.

4.7. Leasingydelsen er baseret på den af Nationalbanken ved Leasingaftalens underskrivelse fastsatte diskonto. Forøges diskontoen med mere end 2% reguleres leasingydelsen tilsvarende.

4.8. En eventuel erlagt ekstraordinær leasingydelse og etableringsomkostninger samt forsikrings- og leveringsomkostninger refunderes ikke.

4.9. Såfremt Leasingtager bliver involveret i forhold, som kræver FORZAs aktive deltagelse og skyldes Leasingtagers forhold, faktureres Leasingtager kr. 500,- inkl. moms pr. time for den tid, FORZA forbruger på sagen. Opkrævningen tillægges særskilt efterfølgende leasingydelse.

§ 5. LEVERING AF KØRETØJET

5.1. Køretøjet leveres indregistreret på danske nummerplader på FORZAs adresse, medmindre andet særskilt aftales. Eventuelle udgifter forbundet med afhentningen af Køretøjet i udlandet eller leveringen af Køretøjet direkte hos Leasingtager, afholdes af Leasingtager.

5.2. Ved levering af Køretøjet, skal Leasingtager straks undersøge denne på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for Leverandøren af Køretøjet som angivet i købsaftalen eller salgsslutsedlen.

5.3. Leasingtager skal inden 7 dage efter overtagelsen grundigt gennemgå Køretøjet med henblik på identificering af eventuelle fejl og mangler. Såfremt Leasingtager ved sin gennemgang konstaterer fejl og mangler ved Køretøjet, skal Leasingtager uden ugrundet ophold skriftlig gøre Leverandøren af køretøjet samt FORZA opmærksom herpå. Leasingtager kan ikke efterfølgende gøre krav gældende mod FORZA vedrørende eventuelle fejl og mangler, som blev konstateret eller som burde være blevet konstateret og som Leasingtager ikke har gjort gældende rettidigt.

5.4. FORZA er kun ansvarlig for fejl og mangler ved Køretøjet i det omfang FORZA kan videreføre et krav til Leverandøren af Køretøjet, og i givet fald er ansvaret under alle omstændigheder begrænset til udbedringsomkostninger til fejl og mangler, og FORZA er ikke forpligtet til at yde nedslag i ydelsen i den henseende.

§ 6. FORZAs ANSVAR

6.1. Leasingtager har inden Leasingaftalens indgåelse udvalgt Køretøjet og godkendt Leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, km-stand og specifikationer. FORZA er over for Leasingtager fritaget for ethvert krav på grund af forsinket eller manglende levering, faktiske eller retlige mangler ved Køretøjet eller anden misligholdelse fra Leverandørens side.

6.2. FORZA hæfter ikke overfor Leasingtager for erstatning på grund af afsavn af Køretøjet eller andre indirekte tab.

6.3. Såfremt Køretøjet er under reparation på grund af mangler, påvirker det ikke Leasingtagers forpligtelse til betaling af leasingydelserne.

§ 7. LEASINGTAGERS ANSVAR

7.1. Leasingtager er ansvarlig for overholdelse af Leasingaftalen og nærværende vilkår samt for, at såvel private som offentlige forskrifter og love, der gælder for benyttelse af Køretøjet, overholdes, og at eventuelle nødvendige tilladelser indhentes. Leasingtager skal sikre og bærer risikoen for, at nødvendige tilladelser kan opnås og ikke bliver tilbagekaldt.

7.2. Leasingtager skal friholde FORZA for ethvert krav, fra offentlige eller fra eventuel tredjepart, der måtte opstå ved besiddelsen og brugen af Køretøjet.

7.3. Leasingtager bærer risikoen for skader som følge af farlige egenskaber ved brugen af Køretøjet samt ansvaret for sådanne skader. Leasingtager skal holde FORZA skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst mod FORZA som ejer af Køretøjet.

7.4 Leasingtager er ansvarlig for betaling af alle afgifter, moms, skatter og øvrige krav, der måtte opstå ved brugen af Køretøjet. 7.5 Såfremt Leasingtager ønsker Del 1 af registreringsattest, skal denne bestilles særskilt hos FORZA mod betaling kr. 150,-.

§ 8. RISIKO

8.1. Leasingtager bærer risikoen for Køretøjets hændelige undergang og enhver beskadigelse, herunder også mekaniske, elektroniske samt karosserimæssige, fra leveringstidspunktet og indtil Leasingaftalens ophør og indtil tilbagelevering af Køretøjet.

8.2. Såfremt Køretøjet beskadiges, påhviler det Leasingtager at oplyse Køretøjets forsikringsselskab herom uden ugrundet ophold. Hvis Køretøjet totalskades i henhold til taksators vurdering, ophører Leasingaftalen på det tidspunkt Køretøjet afmeldes i Køretøjsregistret, og det opståede mellemværende mellem parterne opgøres efter bestemmelserne i nærværende vilkårs §13 og 14.

§ 9. FORSIKRING OG INSTALLATION AF SATELLITOVERVÅGNING

9.1. Leasingtager er forpligtet til at overholde de af forsikringsselskabet fastlagte forsikringsbetingelser, jf. forsikringspolicen. Endvidere er Leasingtager forpligtet til ved eventuelle skader at underrette FORZA. I forbindelse med en skade på Køretøjet, der belaster kaskoforsikringen, betaler Leasingtager selvrisikoen. Forsikringen stiger med 20% ved mindre end 3 års skadefri kørsel eller såfremt en skade indtræffer. Selvrisiko for fører under 26 år er 200% (dobbelt selvrisiko)

9.2. Der vil inden leasingperiodens ikrafttræden blive installeret den fra forsikringsselskabet krævede satellitovervågning, der betales af Leasingtager. Formålet med satellitovervågning er, at FORZA kan spore Køretøjet i tilfælde af, at Køretøjet bortkommer eller ikke tilbageleveres ved aftaleperiodens udløb. Oplysningerne kan i tilfælde af Køretøjets bortkomst videregives til politiet samt til FORZAs forsikringsselskab. Ved Leasingaftalens ophør modtager Leasingtager ingen økonomisk kompensation for dette udstyr.

9.3. I tilfælde af at forsikringen ikke dækker en skade, skal Leasingtager dække samtlige omkostninger forbundet med udbedring af skaden. Skal FORZA i forbindelse med en skade, der ikke er dækket af forsikringen, stå for udlæg, skal udlæg omgående refunderes efter påkrav. Såfremt FORZAs udlæg ikke bliver refunderet, er FORZA berettiget til at ophæve Leasingaftalen straks, jf. nærværende vilkår §12.

9.4. FORZA forbeholder sig ret til at skifte forsikringsselskab.

9.5. Såfremt Leasingtager ønsker at tegne i et andet forsikringsselskab end et forsikringsselskab, som FORZA har indgået aftale med, vil der blive pålagt Leasingtager et gebyr på kr. 1.500,- for tinglysning af panthaverdeklaration.

§ 10. KØRETØJETS VEDLIGEHOLDELSE

10.1. Det påhviler Leasingtager at vedligeholde Køretøjet i henhold til instruktionsbogen og producentens eller Leverandørens forskrifter og anvisninger, og Leasingtager har efter påkrav pligt til at dokumentere, at disse er overholdt.

10.2. Leasingtager skal desuden for egen regning vedligeholde den Køretøjet, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse, end hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

10.3. Reparation, service og vedligeholdelse skal foretages på et Forza godkendt værksted.

10.4. Ved vedligeholdelse og reparation af Køretøjet, må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af Køretøjet.

§ 11. OPSIGELSE

11.1 Leasingaftalen løber i hele leasingperiodens løbetid. Privat Leasingtager har dog ret til at træde ud af aftalen efter forløbet af 11 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt og har virkning, når den er kommet frem til FORZA. Parternes mellemværende opgøres ved ophør efter disse vilkårs §13 og §14.

§ 12. OPHÆVELSE – FORZA

12.1. FORZA kan uden varsel hæve Leasingaftalen, afhente Køretøjet og kræve erstatning for sit tab, herunder for udgifter som FORZA måtte have afholdt, såfremt Leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Leasingaftalen eller nærværende vilkår, herunder men ikke udelukkende, hvis:

1. Leasingtager undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb, herunder også beløb der ikke opkræves af FORZA, men hvor FORZA hæfter for Leasingtagers eventuelle manglende betaling af fx grøn afgift og parkeringsbøder.

2. Forsikringsselskabet ikke ønsker Leasingtager i porteføljen.

3. Leasingtager overlader brugen af Køretøjet til en anden i strid med nærværende vilkår §3.

4. Leasingtager nægter FORZA adgang til at besigtige bilen.

5. Leasingtager anvender Køretøjet i strid med Leasingaftalen eller nærværende vilkår, eller de love, forskrifter, instruktioner m.v., der gælder for brugen af Køretøjet.

6. Leasingtager undlader at indhente eventuelle tilladelser, der er påkrævet.

7. Leasingtager undlader at vedligeholde Køretøjet som anført ovenfor i §10.

§ 13. OPHØR AF LEASINGAFTALEN.

13.1. Opsiges Leasingaftalen efter aftale eller ophæves Leasingaftalen jf. nærværende vilkårs §12, på grund af Leasingtagers misligholdelse, er Leasingtager pligtig til at betale alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger.

13.2. Parternes mellemværende opgøres herefter i henhold til nærværende Leasingaftales §14. .

§ 14. OPGØRELSE AF PARTERNES MELLEMVÆRENDE SOM FØLGE AF OPHØR, UANSET ÅRSAG

14.1 Når Leasingaftalen ophører, som følge af udløb, opsigelse eller ophævelse, skal Leasingtager for egen regning tilbagelevere Køretøjet til FORZAs adresse, med mindre andet aftales skriftligt. Køretøjet skal ved tilbagelevering være i driftsklar og i uskadt stand, og alle mangler, som ikke skyldes almindeligt slid eller ælde, vil blive udbedret for Leasingtagers regning. Leasingtager er ved aflevering forpligtet til at oplyse FORZA om alle fejl og mangler, som Leasingtager er bekendt med.

14.2. Leasingaftager har ret til ved Leasingaftalens ophør at anvise en cvr-registreret tredjepart som køber af Køretøjet. Anviser Leasingtager ikke en cvr-registreret tredjepart, sælges Køretøjet af FORZA på auktion til højstbydende. Leasingtager godskrives herefter det evt. indbetalte depositum med fradrag for værditab, herunder udbedring af fejl og skader, som ikke kan tilskrives almindelig brug og slitage, eventuelle restancer til FORZA samt andre salgs- og klargøringsomkostninger tillagt moms.

14.3. Eventuelt korrektion fra SKAT på manglende betalt registreringsafgift vil blive efterfaktureret, med det manglende beløb opdelt i antal resterende leasingmåneder.

14.4. Opgørelse ved tyveri eller totalskade af Køretøjet; Hvis forsikringserstatning er lavere end Køretøjets pris faktureres Leasingtager difference mellem taksators vurdering og Køretøjets pris tillagt moms. Forudbetalt nedskrivning reguleres således: Nedskrivning reguleres og fordeles ud på hele aftalekontraktens længde, således at nedskrivning fordeles ligeligt over antallet af kørselsmåneder – anvisningsprisen reguleres samtidig ud fra antal månedlige nedskrivninger der reguleres. Forza kan vælge at levere en tilsvarende leasingbil til Leasingtager.

14.5. Opgørelse ved salg med tab eller gevinst på Køretøjet. Eve

§ 15. FORLÆNGELSE / NY LEASINGAFTALE / DEBITORSKIFTE / STILSTANDSAFTALE

15.1 Leasingaftalen kan forlænges på samme vilkår som eksisterende Leasingaftale. Parterne skal være enige herom og SKAT skal have besked tidsnok, således at Leasingperioden ikke overskrides.

15.2. Ny Leasingaftale på samme køretøj. Leasingtager skal oplyse FORZA herom mindst 2 uger før Leasingaftalens udløb, således at SKAT kan ansøges herom i overensstemmelse med gældende regler. Parterne skal endvidere være enige om vilkårene for ny Leasingaftale.

15.3 Debitorskifte kan indgås på samme vilkår, men hvor eneste ændring i Leasingaftalen er ny Leasingtager, som betaler resten af Leasingydelserne. Parterne skal være enige herom og SKAT skal have besked via Køretøjsregistret (DMR)

15.4. Det påhviler Leasingtager, at tilbagelevere nummerplader til en nummerpladeoperatør senest ved udløb af den leasingperiode, hvortil der er betalt registreringsafgift. (Udløbsdato fremgår af Køretøjsregistret (DMR) eller kan oplyses af FORZA) Det påhviler ALENE Leasingtager, at sørge for Køretøjsregistrets registrering af de tilbageleverede nummerplader. SKAT’s manglende registrering og den efterfølgende fakturering af FORZA for registreringsafgift, viderefaktureres til Leasingtager med det opkrævede beløb fra SKAT med tillæg af moms og en administrationsomkostning på kr. 5.000 + moms.

15.5. Køretøjet overgår automatisk til en standard stilstandsaftale efter endt leasingperiode, med mindre andet er aftalt. Afregning sker iht. FORZAs standardpriser.

§ 16. LOVVALG OG VÆRNETING

16.1. Nærværende vilkår og Leasingaftalen mellem Leasingtager og FORZA er underlagt dansk ret, og værneting er aftalt til Retten i Hillerød.

Menu
Biler
Indhent tilbud