Hillerød

Roskilde

Odense

Aarhus

Hamborg

Splitleasing

Split leasing

Split-leasing – beskatningsfri firmabil

Med Split-leasing kan du også køre privat i din firmabil, når arbejdsdagen er slut. Det kan lyde for godt til at være sandt, men Split-leasing er fuldt lovligt iflg. SKAT SKM2001, 255 LR. Ved Splitleasing fordeles bilens omkostninger mellem virksomheden og medarbejderen efter %-vis kørsel af kilometer privat & erhverv.

Det vil sige, at hvis du bruger bilen 80% af tiden til erhvervskørsel, så bliver firmaet faktureret 80% af omkostningerne, mens du privat skal betale de sidste 20%. Derfor er Split-leasing et attraktivt valg, hvis du vil have fri firmabil.

Digital kørebog

Vælges Split-leasing kan man køre bedre og billigere. Samtidig vil arbejdsgiveren opleve en minimering af de totale omkostninger.

For at holde styr på kilometerfordelingen kræves det, at du laver et kilometerregnskab, hvilket foregår elektronisk og vha. en GPS.

Forza Leasing A/S varetager alle de andre praktiske opgaver,  der er ved Split-leasing. Dette minimerer arbejdsbyrden for dig som privatperson, men også for virksomheden.

De 12 mest stillede spørgsmål omkring Split-leasing

Hvad er Split-leasing?

Split-leasing, også kaldetFlexleasing, er en ordning, hvor to parter (arbejdsgiver og medarbejder) leaser det samme køretøj under to separate aftaler. Ordningen skal være indrettet således, at arbejdsgiver og medarbejder hver især betaler præcis den del af de samlede omkostninger, som vedrører dennes brug af og kørsel i køretøjet.

Hvilke omkostninger skal fordeles?

Alle omkostninger forbundet med såvel leasing af køretøjet og køretøjets drift skal fordeles, herunder omkostninger til finansiering, brændstof, service og vedligeholdelse, ejerafgift og forsikring. Fordeling af omkostninger sker proportionalt på grundlag af det faktiske antal kørte km, fordelt mellem de private kørte km og de erhvervsmæssigt kørte km.

Hvad sker der hvis der ikke indberettes km-fordeling?

Hvis der ikke indberettes fordeling mellem privat- og erhvervskilometer, fakturerer vi i henhold til den indgåede kontrakt og den fordeling, der heri er fastsat mellem privat- og erhvervskilometer. Det kan få negativ skattemæssig betydning, hvis der ikke løbende indberettes kilometerfordeling.

Hvad sker der hvis der køres 0 (nul) kilometer i en måned?

Hvis køretøjet står stille en kalendermåned – skal dette indberettes til os – vi sender i dette tilfælde en faktura på 100% af leasingydelsen til selskabet.

Fordeling af omkostninger til benzin, service m.v. 

Du eller virksomheden skal lægge ud for alle driftsomkostninger. Senest den 10. i hver måned skal der indsendes kvitteringer for foretagne udlæg til Forza Leasing for de afholdte omkostninger til driften af køretøjet i foregående måned. Dette gøres elektronisk på www.forzaleasing.dk/indberetning.

På grundlag af fordelingen mellem de private kørte km og de erhvervsmæssigt kørte km, fakturerer vi proportionalt for næste Split-ydelse til henholdsvis dig privat og virksomheden. Eventuelle udlæg vil blive modposteret jeres faktura og et eventuelt beløb i jeres favør overføres til jeres konto.

Hvordan fordeles omkostningerne til brændstof/service/andre udgifter?

Reglerne omkring Splitleasing er sådan, at splittet (fordelingen mellem privat- og erhvervskilometer) i den måned, hvor omkostningerne afholdes (fakturadato) er afgørende for, hvorledes omkostningerne fordeles. Køres køretøjet til service d. 3. januar, er det indberetningen for ”splittet” vedrørende januar, der afgør hvordan fordelingen af serviceomkostningen fordeles. Er der 60 % privatkørsel i januar – vil 60 % af serviceomkostningen blive opkrævet på den private del af leasingaftalen og de resterende 40 % på firmadelen.

Ved ophør af leasingaftalen genberegnes splittet for hele perioden, der var omfattet af aftalen, således at den samlede kørsel i perioden fordeles mellem privat- og erhvervskilometer, og bruges til at fordele samtlige af de afholdte driftsudgifter i perioden. Der vil således ske en efterregulering af faktureringen mellem privat og erhverv.

Hvis køretøjet skal til service/vaskes/tankes – er kørsel til og fra stedet så privat- eller erhvervskilometer?

Der findes ikke en praksis eller skattemæssige afgørelser på området – men Forza Leasing A/S’ anbefaling er, at de kørte kilometer fordeles 50/50 mellem hhv. privat- og erhvervskilometer.

Hvornår skal fordeling af km indberettes?

Indberetning af fordelingen mellem privat- og erhvervskilometer skal ske senest den 10. i den efterfølgende måned (dvs. indberetning for eks. januar – skal indberettes senest den 10. februar)

Forza Leasing A/S opdeler derpå alle omkostningerne for måneden ud fra den indberettede fordeling mellem privat- og erhvervskilometer. Slutafregning for den pågældende måned forfalder til betaling den efterfølgende næste. Efter leasingaftalens slutdato, reguleres opstartsfakturering efter gennemsnitlig kørselsfordeling i hele aftaleperioden.

Hvordan indberettes km-fordeling?

Når det er tid til at indberette kilometerregnskab, modtager du en mail fra vores GPS-tracker, og at du skal logge på administrationsmodulet og godkende kørselsregnskabet. Herefter sendes fordelingen mellem hhv. privat- og erhvervsmæssige kilometer i den forgangne måned automatisk til Forza Leasing A/S.

Du kan også vælge at indberette fordelingen manuelt på www.forzaleasing.dk/indberetning. Forza Leasing A/S stiller ikke krav om at få indblik i selve kørselsregnskabet. (Det er jeres ansvar, at der indberettes korrekt kilometerfordeling, jf. nærmere om krav fra SKAT – se evt. nederst)

Hvis der opstår en skade?

Hvis der opstår en skade, skal dette anmeldes til forsikringsselskabet uden ophold (se Forsikringscertifikat) Husk altid at få informationer om modparten i forbindelse med uheld – navn, adresse, kørekortnummer, forsikringsselskab – er der vidner til uheldet så sørg for at indhente kontaktinformationer på disse – telefonnummer, navn og adresse.

Bemærk – opkræves der selvrisiko i forbindelsen med skaden – fordeles opkrævningen proportionalt i forhold til fordeling mellem privat- og erhvervskilometer, i den måned, hvor skaden er opstået.

SKATs krav til kilometerregnskab

For at et kilometerregnskab, skal kunne anvendes ved skatteansættelsen, skal kilometerregnskabet være ført dagligt med udførlig angivelse af mindst:

  •  Kilometertællerens udvisende henholdsvis ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens afslutning,
  •  Datoen for kørslen,
  •  Den daglige kørsels fordeling mellem privat- og erhvervsmæssig kørsel, med hensyn til den erhvervsmæssige kørsel, må være angivet bestemmelsessteder og lign. samt beskrivelse af kørslens erhvervsmæssige formål.

Fordelingen mellem privat- og erhvervskørsel foretages med udgangspunkt i ligningsloven § 9 B.
Skattemyndighederne stiller strenge krav til den umiddelbare forståelighed af de oplysninger, der skal danne grundlag for fordelingen mellem privat- og erhvervskørsel.

Kontrol

I kan risikere, at SKAT indkalder jer til et møde, for at diskutere anvendelsen af køretøjet og gennemgang af kilometerregnskabet – vi skal understrege, at det alene er jer som bruger af køretøjet, som har ansvaret for, at det førte regnskab er retvisende og fyldestgørende.

Menu